Beleidsplan

Het doel van de stichting Dirk Mentz Fonds is het bevorderen van de belangen van het eiland Terschelling en zijn bevolking. Het beleid van de stichting is daar dan ook steeds op gericht.

Het beleid van het Dirk Mentz Fonds is als volgt:

Verzoeken om een bijdrage in geld te mogen ontvangen worden alleen gehonoreerd indien het betreffende project een duidelijke binding heeft met het eiland Terschelling en/of zijn bevolking.

Indien dat het geval is, dan kan het Fonds een bijdrage leveren aan iniatieven en/of  de oprichting van voorzieningen en ondernemingen

- In het belang van de onderwijsinstellingen op Terschelling en in het belang van degenen die op of vanaf het eiland onderwijs volgen;

- In het belang van de landbouw en/of de visserij;

- In het belang van landschapsbehoud en/of landschapsontwikkeling;

- In het belang van cultuurbevordering en/of cultuurbehoud;

- Die anderzijds van sociaal-maatschappelijk belang zijn voor de eilander gemeenschap.

Verzoeken om een bijdrage te mogen ontvangen dienen schriftelijk bij de secretaris te worden ingediend en moeten vergezeld gaan van een duidelijke omschrijving van het project met daarbij een begroting. Deze begroting moet informatie geven over het tekort en welke instanties verder bijdragen om dit tekort aan te vullen.

Het bestuur van het Dirk Mentz Fonds komt tenminste  viermaal per jaar bijeen en dan worden de door de secretaris verzamelde aanvragen besproken en wordt over het toekennen van een bijdrage een besluit genomen. Een toegekende bijdrage kan een andere waarde hebben dan de bijdrage waarom wordt gevraagd. Indien een aanvraag urgent is, dan kan ook middels telefonisch beraad een besluit worden genomen.

De secretaris informeert de aanvragende instantie vervolgens over het al dan niet toekennen van een bijdrage. Nadat dit afgehandeld is betaalt de penningmeester de toegekende bijdrage aan de betreffende aanvrager per bankoverschrijving.

Bovenstaand beleid kan worden uitgevoerd dankzij het kapitaal van het Fonds dat is gevormd uit de erfenis van de heer Alexander Bastiaan Mentz en hetgeen daaraan door anderen mocht worden toegevoegd. Erfstellingen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Om het kapitaal van het Fonds in stand te houden is het volgende van toepassing:

- Het kapitaal van het Fonds zal steeds rentegevend worden belegd.

- Zolang het kapitaal geen € 500.000 bedraagt en de rente niet tenminste € 9.075 per jaar bedraagt, zullen geen uitgaven mogen worden gedaan, tenzij het Colege van B&W van de gemeente Terschelling daarvoor goedkeuring verleent.

- De jaarlijkse inkomsten worden bij het kapitaal gevoegd totdat de bedragen zoals hiervoor genoemd bereikt zijn.

- Zodra dit het geval is, zal van de jaarlijkse inkomsten 1/20-ste deel tot vergroting van het kapitaal moeten strekken.

 

Aldus vastgesteld in de bestuursvergadering van het Dirk Mentz Fonds gehouden op 4 mei 2012.