Statuten

WIJZIGING STATUTEN STICHTING

Heden, twaalf mei tweeduizend elf verschenen voor mij, mr. Wietske Marie Cupido-Smit, kandidaat-notaris, (hierna te noemen: notaris) als waarnemer van mr. Johannes Petrus Mensink, notaris te Terschelling en Vlieland:

1. de heer Teunis Schol, wonende te 8894 KH Formerum, Formerum Zuid 16, geboren te Terschelling op zevenentwintig juli negentienhonderd tweeënveertig zich legitimerend met een identiteitskaart met nummer xxxxxxxxx, thans ongehuwd en niet geregistreerd partner;

2. de heer Sil Cornelis Roos, wonende te 8895 KB Lies, Duinweg Lies 51, geboren te Terschelling op zesentwintig augustus negentienhonderd zevenenveertig, zich legitimerend met een identiteitskaart met nummer xxxxxxxxx, gehuwd;

3. de heer Cornelis Dekker, wonende te 8881 EX West-Terschelling, Sportlaan 8, geboren te Oude Tonge op drieëntwintig mei negentienhonderd drieënveertig, zich legitimerend met een paspoort met nummer xxxxxxxxx, gehuwd;

4. de heer Egbert Paul Zorgdrager, wonende te 8894 KH Formerum, Formerum Zuid 6b, geboren te Sneek op zesentwintig februari negentienhonderd vierenzestig, zich legitimerend met een paspoort met nummer xxxxxxxxx, gehuwd;

5. de heer Jelle Johannes Cupido, wonende te 8881 AW West-Terschelling, Brandarisstraat 10, geboren te Harlingen op achttien augustus negentienhonderd eenenzeventig, zich legitimerend met een rijbewijs met nummer xxxxxxxxxx, gehuwd;

ten deze handelend als enig bestuurders van de stichting: 

STICHTING DIRK MENTZ FONDS, gevestigd te Terschelling en kantoorhoudende te 8895 KB Lies, Duinweg Lies 51, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 41000428 (hierna te noemen: "de stichting");

en als zodanig deze stichting op grond van artikel 9 van haar statuten rechtsgeldig vertegenwoordigende; 

De comparanten, handelend als gemeld, verklaarden vooraf:

- dat de stichting bij akte op zesentwintig november achttienhonderd achtentachtig verleden voor de heer S. Brons Boldingh, is opgericht;

- dat voor de geschiedenis van deze stichting wordt verwezen naar de considerans van het statutenboek van de stichting de dato zestien december negentienhonderd achttien, waarin onder meer woordelijk staat vermeld:

"Bij testament verleden voor den notaris Christiaan van Olst te Amsterdam den 8en April 1886 vermaakte de Heer Alexander Bastiaan Mentz, gepensionneerd ingenieur van den waterstaat, gewezen Burgemeester van Terschelling, gewezen dijkgraaf van den Terschellinger polder, zijn geheele nalatenschap aan de gemeente Terschelling. Aan de erfenis was o.m. de voorwaarde verbonden, dat de gemeente in het leven zou roepen een fonds, hetwelk zou worden genaamd "Dirk Mentz Fonds", zulks ter herinnering aan de weldaden door zijn vader Dirk Mentz, eertijds aan het eiland bewezen. De erflater had evenwel bepaald, dat zijn echtgenoote vrouwe Charlotte Louise Pottinga, tijdens haar overleven het vruchtgebruik van de nalatenschap zou genieten en had verder in zijn testament aanwijzingen gegeven voor de samenstelling der grondregelen, waarnaar het fonds zou worden beheerd. Op den 22 December 1887 overleed de heer A.B. Mentz te Terschelling en de Raad der gemeente Terschelling van de erfstelling kennis dragende besloot in zijne vergadering van 11 Februari 1888 de erfstelling onder de bepaalde voorwaarden in dank te aanvaarden.

Dit besluit werd goedgekeurd door Heeren Gedeputeerde Staten van Noord holland bij besluit van genoemd college dd. 15 Februari 1888, No 19. Ten overstaan van notaris Brons Boldingh had den 30sten April 1888, de inventariseering der nalatenschap plaats.

Daarop, het was op den 26en November 1888 werd uitvoering gegeven aan des erflaters wil en werd met het verlijden der Statuten voor den toenmaals te Terschelling resideerenden notaris Simon Brons Boldingh, de stichting van het Dirk Mentz fonds een feit.

Op 25 April 1899 overleed Charlotte Louise Pottinga, weduwe van den heer A.B. Mentz en kwam het fonds in het bezit van de nalatenschap."

enzovoorts

- dat bij akte, op vierentwintig april tweeduizend twee verleden voor genoemde notaris Mensink, de statuten van de stichting laatstelijk werden gewijzigd;

- dat in de bestuursvergadering van dertien oktober tweeduizend acht, waarbij aan de vereisten, gesteld in de statuten van de stichting, werd voldaan, rechtsgeldig is besloten de statuten te wijzigen;

- dat gemeld besluit werd goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Friesland op één februari tweeduizend elf onder nummer 00939337, van welk besluit een kopie aan deze akte zal worden gehecht.

- dat gemeld besluit tevens werd goedgekeurd door de Raad van de gemeente Terschelling op tweeëntwintig maart tweeduizend elf onder nummer 2011/14, van welk besluit een kopie aan deze akte zal worden gehecht;

Thans hiertoe overgaande verklaarden de comparanten, handelend als gemeld, de statuten integraal gewijzigd als volgt vast te stellen:

STATUTEN

HOOFDSTUK 1: ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

De stichting draagt de naam: “Stichting Dirk Mentz Fonds” en is gevestigd te Terschelling.

De stichting hierna ook te noemen "het fonds".

Artikel 2

De stichting heeft ten doel de bevordering van de belangen van het eiland Terschelling en zijn bevolking.

Artikel 3

De stichting tracht dit doel te bereiken door het ondersteunen van initiatieven en/of het ondersteunen van de oprichting van voorzieningen en ondernemingen, die in het

belang zijn van het eiland Terschelling en zijn bevolking. Daarbij kan in het bijzonder gedacht worden aan initiatieven en/of de oprichting van voorzieningen en ondernemingen:

- in het belang van de onderwijsinstellingen op Terschelling en in het belang van degenen die op of vanaf het eiland onderwijs volgen;

- in het belang van de landbouw en/of de visserij;

- in het belang van landschapsbehoud en/of landschapsontwikkeling ;

- in het belang van cultuurbevordering en/of cultuurbehoud ;

- die anderszins van sociaal-maatschappelijk belang zijn voor de eilander gemeenschap.

HOOFDSTUK 2: GELDMIDDELEN

Artikel 4

Als kapitaal tot bereiken van het doel van de stichting zal strekken:

1. Hetgeen bij erfstelling te dien einde aan de gemeente Terschelling is gemaakt door de heer Alexander Bastiaan Mentz;

2. Hetgeen door anderen daaraan mocht worden toegevoegd.

3. Erfstellingen kunnen niet anders worden aanvaard dan onder het voorrecht van boedelbeschrijving.

Artikel 5

1. Het kapitaal van het fonds zal steeds rentegevend worden belegd.

2. Zolang het kapitaal geen vijfhonderdduizend euro (€ 500.000,00) bedraagt en de rente niet tenminste negenduizend vijfenzeventig euro (€ 9.075,00) per jaar bedraagt, zullen er geen uitgaven mogen worden gedaan, tenzij het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Terschelling (hierna te noemen: "Burgemeester en Wethouders") daarvoor goedkeuring verleent.

3. De jaarlijkse inkomsten worden bij het kapitaal gevoegd totdat de bedragen genoemd in het tweede lid van dit artikel bereikt zijn.

4. Zodra dit het geval is, zal van de jaarlijkse inkomsten één/twintigste (1/20) deel tot vergroting van het kapitaal moeten strekken.

Artikel 6

1. De beschikbare gelden moeten worden belegd door het bestuur op voorstel van de penningmeester.

2. De beschikbare gelden moeten worden belegd bij Nederlandse banken/financiële ondernemingen die vallen onder het Nederlandse garantiestelsel en aan wie een vergunning op grond van de Wet financieel toezicht is afgegeven.

HOOFDSTUK 3: BESTUUR EN GECOMMITTEERDE

Artikel 7

1. De stichting wordt beheerd door vijf personen, die tezamen het bestuur vormen en de stichting zowel in als buiten rechte vertegenwoordigen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee gewone leden.

2. Het bestuur wordt ondersteund door een gecommitteerde, die aangewezen dient te worden door de gemeenteraad van Terschelling (hierna te noemen: "de Gemeenteraad"). Thans is de Burgemeester van Terschelling als gecommitteerde aangewezen.

3. De gecommitteerde houdt namens de Gemeenteraad toezicht op het beheer van het fonds in relatie tot het gedachtegoed van de erflater. De gecommitteerde stuurt op aanbevelingen die vanuit de Gemeenteraad over het beheer van het fonds worden gedaan en staat het bestuur van het fonds in de uitvoering van zijn taak ter zijde. De gecommitteerde verstrekt aan de Gemeenteraad de gewenste inlichtingen en dient de Gemeenteraad van advies.

4. De gecommitteerde heeft het recht inzage van de boeken en de kas van het fonds te verlangen. Hij is gerechtigd de bestuursvergaderingen bij te wonen en heeft daarin een adviserende stem.

Artikel 8

1 De bestuursleden worden op voordracht van het bestuur benoemd door Burgemeester en Wethouders. Uitsluitend ingezetenen van de gemeente Terschelling kunnen tot bestuurslid worden benoemd en het bestuur dient bij voorkeur te bestaan uit leden die niet in hetzelfde dorp op het eiland Terschelling woonachtig zijn.

2. Indien het bestuur geen kandidaten voor een bestuursfunctie voordraagt, voorzien Burgemeester en Wethouders in de benoeming.

Artikel 9

1. De bestuursleden worden benoemd voor een periode van vijf jaar.

2. Jaarlijks treedt één van de bestuursleden af, volgens een daarvoor door het bestuur op te maken rooster. Een afgetreden bestuurslid is terstond herbenoembaar.

3. Een bestuurslid kan te allen tijde ontslag nemen. Hiervan wordt door hem schriftelijk mededeling gedaan aan het bestuur en aan Burgemeester en Wethouders. 

4. Bestuursleden die hun plicht niet naar behoren vervullen kunnen te allen tijde door Burgemeester en Wethouders worden ontslagen.

5. Bij het openvallen van een plaats buiten het rooster wordt zo spoedig mogelijk in de benoeming voorzien. Het tussentijds benoemde bestuurslid treedt af op het tijdstip waarop zijn voorganger zou hebben moeten aftreden.

6. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.

Artikel 10

De bestuursleden benoemen uit hun midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.

Artikel 11

Het bestuur is bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het verkrijgen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, tot het sluiten van overeenkomsten

waarbij de stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Artikel 12

Het boekjaar loopt van één januari tot en met eenendertig december.

Artikel 13

Jaarlijks in de maand april brengt het bestuur een beredeneerd verslag uit aan de Gemeenteraad over de toestand van het fonds. Dit verslag zal in ieder geval mededelingen moeten bevatten over de grootte van het fonds, de wijze van belegging, het bedrag van de ontvangsten en uitgaven, de wijzigingen in het bestuur en in het algemeen alles wat nodig is voor een goed inzicht in de gang van zaken.

Artikel 14

De bestuursleden ontvangen elk uit de rente jaarlijks een beloning van eenhonderd euro (€ 100,00).

HOOFDSTUK 4: VERGADERINGEN

Artikel 15

Het bestuur vergadert zo vaak als het dit nodig oordeelt, maar tenminste één maal per drie maanden.

Artikel 16

De secretaris zorgt ervoor dat de bestuursleden en de gecommitteerde tijdig worden

uitgenodigd voor alle vergaderingen. Bij de uitnodiging wordt een agenda voor de vergadering toegezonden.

Artikel 17

1. Besluiten kunnen slechts worden genomen wanneer tenminste vier bestuursleden aanwezig zijn.

2. Besluiten moeten worden genomen met volstrekte meerderheid van stemmen.

3. Wanneer de stemmen staken, wordt het nemen van een besluit tot een volgende vergadering uitgesteld, waarin het bestuur voltallig is.

4. Wanneer in deze vergadering de stemmen opnieuw staken, wordt aangenomen dat het voorstel is verworpen.

Artikel 18

Van hetgeen in de vergaderingen wordt besproken wordt een verslag gemaakt, dat in de eerstvolgende vergadering aan de orde wordt gesteld en na goedkeuring wordt vastgesteld.

HOOFDSTUK 5: SLOTBEPALING

Artikel 19

1. De statuten kunnen slechts worden gewijzigd met goedvinden van de Gemeenteraad.

2. Burgemeester en Wethouders adviseren de Gemeenteraad over de voorgestelde statutenwijzigingen.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend.

Waarvan akte is verleden te Terschelling op de datum in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave en een uitgebreide toelichting van de inhoud van deze akte en de gevolgen daarvan aan de comparanten, hebben zij eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en daarmee in te stemmen.

Vervolgens is deze akte onmiddellijk na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, ondertekend.